Abivahendi vajaja õigused ja kohustused

Abivahendi vajajal on õigus:
  • Saada abivahendi ettevõttelt abivahendi sobitamise ja kohandamise teenust vastavalt oma eripäradele.
  • Pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ekspertarvamuse saamiseks, kui tal ja abivahendi ettevõttel tekib vaidlus. Eesmärk on tagada abivahendi vajajale sobivad ja kulutõhusad abivahendi kohandused.
  • Saada ettevõttelt abivahendi kohta järgmist infot:
   – õiged ja eesmärgipärased abivahendi kasutamise tingimused;
   – abivahendi hooldamise tingimused;
   – abivahendi kasutamisega seotud ohud;
   – üürimise korral abivahendi kohustusliku hoolduse tingimused ja sagedus.
  • Saada abivahendi ettevõttelt kasutamiseks asendustoode, kui tema poolt üüritav liikumisabivahend on hooldustöödel.
  • Saada riigipoolset toetust abivahendite varuosade hankimiseks isegi siis, kui garantiiaeg on läbi.
  • Saada Töötukassa poolt tasuta kasutamiseks abivahend, kui ilma selleta on tööülesannete täitmine takistatud.
Abivahendi vajajal on kohustus:
  • tagada, et tal oleks olemas kõik vajalikud dokumendid;
  • tasuda omapoolne osalus abivahendi üürimisel või soetamisel;
  • kinnitada abivahendi üürimisel hooldustööde tegemist teenuseosutaja poolt allkirjaga;
  • hooldada lihtsamaid abivahendeid iseseisvalt;
  • jälgida, millal tuleb abivahend hooldusesse viia;
  • viia abivahend tähtaja saabumisel hooldusesse.
Allikad: Riigiteataja, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa

<< ESILEHELE