Juhtkoerte pilootprojekt

Tööealistel raske või sügava nägemispuudega inimestel võimalik taotleda pilootprojekti raames Sotsiaalkindlustusameti kaudu juhtkoera. Juhtkoer on spetsiaalse väljaõppe läbinud töökoer, kes on nägemispuudega inimesele nö abivahendiks liikumisel turvaliselt ja iseseisvalt väljaspool kodu.

Juhtkoera kasutajaks saamiseks peab nägemispuudega inimene esitama sotsiaalkindlustusametile taotluse (PDF)ja juhtkoera treeneri kinnituskirja (857.18 KB, PDF).

Omaosalust juhtkoera taotlemisel ei ole ehk inimene saab juhtkoera kasutamiseks TASUTA. Juhtkoeri koolitavad ja teenust osutavad MTÜ Abikoerte Keskus ning SA Juht- ja Abikoerte Kool.

Kes võivad taotleda?

Juhtkoera saavad taotleda tööealised (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani) raske või sügava nägemispuudega isikud, kes on oma nägemispuudega kohanenud ning vajavad igapäevaseks turvalisemaks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe läbinud juhtkoera.

Kuidas taotleda?

  1. Nägemispuudega inimene võib pöörduda otse MTÜ Abikoerte Keskuse või SA Juht- ja Abikoerte Kooli poole sooviga saada juhtkoera kasutajaks.
  2. Seejärel peavad juhtkoera treener ja juhtkoera taotlejal kohtuma. Kohtumise põhjal saavad mõlemad osapooled veenduda, et juhtkoer on taotlejale vajalik ja taotlejal on valmisolek koera pidamisega kaasnevate kohustuste täitmiseks.
  3. Järgmiseks täidavad mõlemad osapooled vastavad dokumendid ehk taotleja taotluse ja juhtkoera treener kinnituskirja.

Taotlus (1.25 MB, PDF) on dokument, mis sisaldab juhtkoera saamise vajaduse põhjendust.

Kinnituskiri (857.18 KB, PDF) on nö tõend, et juhtkoera treener on nõus taotlejale juhtkoera koolitama.

Taotleja edastab vajalikud dokumendid (taotluse (1.25 MB, PDF) ja teenuseosutaja kinnituskirja (857.18 KB, PDF)) e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Rehabilitatsiooniplaani olemasolul on soovituslik ka see lisada, et taotluse läbivaatajad saaksid parema ülevaate inimese toimetulekust. Kui rehabilitatsiooniplaan on koostatud peale 01.01.2014, siis seda lisama ei pea. Esitatud taotlus ja lisatud dokumendid vaadatakse sotsiaalkindlustusameti poolt läbi maksimaalselt 30 kalendripäeva jooksul. Peale otsuse tegemist saadetakse taotlejale kirjalik vastus posti/e-posti teel. Positiivse otsuse korral tuleb see otsus edastada juhtkoera treenerile, kes saab seejärel hakata inimesele tulevast juhtkoera välja koolitama.

Millal juhtkoer on valmis tööle hakkama?

Juhtkoera kasvatamine ja koolitamine kestab orienteeruvalt 2 aastat. Kui koer on läbinud edukalt juhtkoera väljaõppe, siis järgneb taotlejaga kokkuõpe. Kokkuõpe on nägemispuudega isiku ja juhtkoera treeningus oleva koera vahelise koostöö õpetamine juhtkoera treeneri poolt. Kokkuõpe on vajalik meeskonnatöö toimimiseks ja üksteisest arusaamiseks. Kokkuõppe lõpus on eksam, mida võib vajadusel sooritada kuni 4 korda. Kui kokkuõppe eksam läbitakse edukalt, siis sõlmivad teenuseosutaja ja taotleja tähtajatu kasutuslepingu. Taotleja saab juhtkoera kasutamiseks tasuta, kuid juhtkoer jääb teenust osutava asutuse omandisse.

Juhtkoerte pilootprojekti ja taotlemise kohta saab rohkem informatsiooni küsida:

Mariliis Tilk
e-post mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee
tel: 563 58029

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet